บทสวดแก้กรรม

 

 

 

 บทสวด.png

 

นะโม  ๓  จบ


“  สัพพัง   อะปะราธัง  ขะมะถะเม  ภันเต  อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ  กะตัง

สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะเม  ภันเต  อุกาสะ  ขะมามิ  ภันเต  ”

 

     หากข้าพเจ้า  จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดา -  มารดา  ครูบาอาจารย์ 

พระพุทธ  พระธรรม   พระอรหันต์ทุกพระองค์   พระอริยสงฆ์เจ้า   ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร  จะด้วย  กาย  วาจา  ใจก็ดี

   ขอได้โปรด อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย    หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดมาขออนุญาต

มีคู่-มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

 

ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต  ขอให้ต่างฝ่ายต่าง

เป็นอิสระต่อกัน   ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร   ขอบุญบารมีในอดีตกาล

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วย   อายุ    วรรณะสุขะ   พละลาภ   ยศ   สุข    สรรเสริญ   สติปัญญา 

  ปฏิภาณ    ธนสารสมบัติ   อุปสรรคใด ๆ   โรคภัยใด  ๆ   ขอให้มลายสิ้นไป  

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง   ทั้งทางโลก   ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

 

   หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม   

 ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้    ขอถอนความพยาบาทความอาฆาต  และคำสาปแช่ง

ในทุกชาติ-ทุกภพ   ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรม

นายเวร   ขอให้พ้นนรกภูมิ   พบแสงสว่างทั้งทางโลก   ทางธรรมเทอญ

 

“  คนเราเกิดมาหลายภาพชาติ   ต่างมีเจ้ากรรมนายเวรต่างกัน 

  การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง ”

 

 

========================================

 

 

 

กรวดน้ำ.png

water.jpg

 

อิทัง   เม  มาตาปิตุนัง  โหตุ   สุขิตา  โหนตุ   มาตา   ปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า  ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า  จงมีความสุข

 

อิทัง  เม  ญาตีนัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า  

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

 

อิทัง  เม  คุรูปัชฌายาจะริยานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  คุรูปัชฌายาจะริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า 

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า  จงมีความสุข

 

อิทัง  สัพพะ  เทวะตานัง  โหตุ   สุขิตา  โหนตุ   สัพเพ  เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง   ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง  จงมีความสุข

 

อิทัง  สัพพะ  เปตานัง  โหตุ   สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง   ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง  จงมีความสุข

 

อิทัง  สัพพะ   เวรีนัง  โหตุ   สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ   เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง   ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง  จงมีความสุข

 

อิทัง  สัพพะ  สัตตานัง  โหตุ  สุขิตา  โหนตุ  สัพเพ  สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  จงมีความสุข

 

 

========================================

 Share |